Grote huiskamer met piano

Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug

Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug steunt hospice Heuvelrug door activiteiten te ontwikkelen en de financiële opbrengsten aan het hospice beschikbaar te stellen.

De Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41186991. De officiële naam van de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug is Stichting Vrienden Palliatieve Zorg Utrechtse Heuvelrug e.o., zo staat de stichting ook ingeschreven bij de ANBI.

Hoe kunt u het hospice Heuvelrug steunen?
Voor het in stand houden van de hoge kwaliteit van zorg aan gasten en hun naasten is hospice Heuvelrug voor een belangrijk deel aangewezen op de steun van particulieren en bedrijven. De Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug is opgericht om hiervoor fondsen te werven en donateurs te interesseren. Iedere financiële steun wordt op prijs gesteld.

Er zijn verschillende manieren waarop u kunt bijdragen. Met uw giften kan de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug onder meer opleiding en ondersteuning van vrijwilligers, hartverwarmende projecten voor gasten, speciale voorzieningen en huisvestingszaken bekostigen. Daarnaast kan de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug een tegemoetkoming verstrekken aan gasten, die niet in staat zijn om uit eigen middelen de kosten te dragen die de basisverzekering niet vergoedt.

Doe een gift
Voor medewerkers van het hospice is het essentieel dat de gasten een zo aangenaam mogelijk verblijf hebben. Dat zit vaak in kleine dingen, zoals bloemen op tafel, kunst aan de wanden, een lekker kopje vers bereide soep. Kortom, alles dat eraan bijdraagt dat de gasten en hun naasten zich thuis voelen.

Naast de inkomsten voor de verpleegkundige zorg vanuit de zorgverzekeraar en de eigen bijdragen van de gasten is hospice Heuvelrug afhankelijk van giften. Hiermee kunnen extra voorzieningen gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld door middel van kleinschalige projecten die het welzijn van de gasten en naasten veraangenamen. Ook kan met deze extra inkomsten het werk van de vrijwilligers in het hospice worden ondersteund en gefaciliteerd. Denk hierbij aan themabijeenkomsten, opleidingen en extra trainingen.

Helpt u ons?
Uw vrijgevigheid en zorgzaamheid waarderen wij zeer. Met uw steun kunnen medewerkers van het hospice garant staan voor een zo prettig mogelijk verblijf voor gasten en hun naasten.

Draag structureel bij aan de zorg in het hospice, dit kan door:

 • een eenmalige gift te geven
 • schenken met belastingvoordeel
 • vriend te worden
 • of een nalatenschap aan het hospice te geven.

U kunt in onze folder ‘Steun hospice Heuvelrug’ alles lezen over de diverse mogelijkheden. Voor de digitale versie van de folder klik op deze link: Steun Hospice Heuvelrug versie november 2019 (let op dit is een PDF document en dit opent in een nieuw scherm). Of kijk bij de onderstaande kopjes voor meer informatie.

Stichting Vrienden Palliatieve Zorg Utrechtse Heuvelrug e.o. (Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug) heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u uw gift – binnen de daarvoor geldende regels – kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Vermeld hierbij het RSIN-nummer van de Stichting Vrienden Palliatieve Zorg Utrechtse Heuvelrug e.o.: 805129005. De officiële naam van de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug is Stichting Vrienden Palliatieve Zorg Utrechtse Heuvelrug e.o., zo staat de stichting ook ingeschreven bij de ANBI.

Transparante informatie
Een belangrijke voorwaarde van de ANBI-regeling is het publiceren van essentiële informatie over de instelling. Onder deze tab krijgt u inzicht in de doelstellingen, het beleid, de financiële verantwoording en de activiteiten van de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug.

Bestuur

 • de heer Michèl Schilders, voorzitter
 • de heer Rune Köster, penningmeester
 • mevrouw Sandra de Goeij, fondsenwerver, communicatie en projecten

Contactgegevens
Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug
Postbus 955
3700 AZ  Zeist
T 030 – 698 42 80

Mail

Doelstelling
De Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug verwerft middelen om activiteiten en voorzieningen te financieren die niet gedekt worden door de algemene middelen en die bedoeld zijn voor het bevorderen van het algemeen welzijn van de gasten van het hospice en/of palliatieve zorg in de regio. Het bestuur van de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug richt zijn activiteiten voornamelijk op het werven en informeren van donateurs die gedurende een zekere periode, of door een eenmalige gift, schenking, erfstelling of legaat of andere baten te kennen geven de activiteiten van hospice Heuvelrug en de palliatieve zorg in de regio te willen ondersteunen. Daarnaast worden fondsen en instanties benaderd met het verzoek om tevoren omschreven projecten te financieren.

Beleid
Het stichtingsbestuur:

 • overlegt met de manager zorg van het hospice en de Raad van Bestuur van Warande over de begroting en verantwoording;
 • besteedt zorg en aandacht aan de donaties van donateurs en fondsen en andere potentiële geldgevers;
 • draagt bij aan PR/communicatie om de naamsbekendheid van het hospice en de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug te vergroten bij donateurs en relaties.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij kunnen voor de ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden gemaakte onkosten declareren.

Bankrekeningen

 • ING bank: NL 67 INGB 0007 3336 63, ten name van Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug
 • Rabobank: NL 07 RABO 0395 2338 01, ten name van Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug

Meer informatie
Meer informatie over een ANBI-status vindt u via de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl/anbi (als u op de link klikt, opent de website van de belastingdienst in een nieuw venster.)

Financiële verantwoording
Het bestuur is dankbaar voor alle financiële bijdragen van het afgelopen jaar en de grote betrokkenheid van gasten, hun verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Zij allen hebben hun bijdrage geleverd aan kwalitatief hoogwaardige hospicezorg. Als u belangstelling heeft voor een meer gedetailleerd inzicht in het resultaat kunt u die informatie opvragen via mail.

Documenten
(Let op deze documenten zijn PDF-documenten en openen in een nieuw scherm).
Jaarrekening 2023

Als u door middel van een periodieke schenking vijf jaar of langer met een vast bedrag steunt, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte van de inkomensbelasting. Sinds 2014 is het niet meer nodig hiervoor een notariële akte op te laten maken.

Het RSIN nummer van Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug is: 805129005.

Hoe krijgt u dit belastingvoordeel?
U krijgt dit belastingvoordeel door eenvoudig de volgende stappen te doorlopen:

 • Download de overeenkomst periodieke gift overeenkomst periodieke gift in geld (als u op de link klikt opent het formulier van de belastingdienst in een nieuw venster) of vraag deze aan via telefoon 030 – 698 42 80 of mail.
 • De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor de schenker (u) en één voor de ontvanger (Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug). Vul beide overeenkomsten volledig in.
 • Stuur de twee ondertekende exemplaren van de overeenkomst naar:

Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug
T.a.v. de heer Rune Köster, penningmeester
Postbus 955
3700 AZ  Zeist

Dus niet naar de belastingdienst! 

 • U ontvangt uw exemplaar voor schenker na verwerking en ondertekening door de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug retour.
 • Deze overeenkomst dient u goed te bewaren in uw administratie, want de Belastingdienst kan u vragen deze te overleggen.
 • Het makkelijkst is als u uw bank machtigt om uw gift automatisch van uw rekening af te schrijven. Let op: giften gedaan voor de ingangsdatum van de overeenkomst tellen niet mee voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar.

Nalatenschap
Via een nalatenschap kunt u, op uw eigen manier, bijdragen aan het goede werk van hospice Heuvelrug. Via uw notaris kunt u aangeven dat u wilt nalaten en op welke manier u dit wilt doen. De notaris zal uw wens in uw testament opnemen en ervoor zorgen dat deze gemeld wordt bij het Centraal Testamentenregister (CTR). Het hospice heeft de ANBI-status en is vrijgesteld van successierecht. U bent er dus zeker van dat het volledige bedrag bij het hospice terechtkomt.

Erfstelling
U benoemt Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug tot één van uw erfgenamen. U legt dit vast in uw testament. Hoeveel Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug ontvangt, is afhankelijk van de omvang van uw nalatenschap en van het aantal mede-erfgenamen.

Draag structureel bij aan de zorg in het hospice en word vriend van de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug. Dankzij uw bijdrage kan de SVHH onder andere de coulanceregeling mogelijk maken, ter ondersteuning van diegenen die de eigen bijdrage voor een verblijf in het hospice niet kunnen betalen. Vriend worden kan al vanaf € 25,00 per jaar. Een hogere bijdrage is uiteraard welkom.

Machtigen is fijn, want dat bekent minder administratiekosten.

Als u liever zelf uw jaarlijkse bijdrage wilt overmaken, kan dat naar rekeningnummer NL67 INGB 0007 3336 63 ten name van Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug te Zeist onder vermelding van ‘jaarbijdrage’. Ook kunt u uw bank machtigen om jaarlijks uw bijdrage over te maken. Klik hier om naar het formulier ‘word vriend’ te gaan.

Een gift kunt u overmaken op rekening NL67 INGB 0007 3336 63 ten name van Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug te Zeist, onder vermelding van ‘gift’ en uw adresgegevens. Of u kunt gebruik maken van het formulier eenmalige gift  zodat u de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug eenmalig machtigt om uw eenmalige gift via een incasso af te schrijven voor uw rekening.

Meer informatie

Wilt u een kijkje nemen
in ons hospice?

Heeft u
nog vragen?