Medewerker aan het werk in de medicijnkamer

Voor professionals

In hospice Heuvelrug worden palliatieve patiënten in de terminale fase in een professionele, huiselijke en liefdevolle omgeving opgenomen voor permanente opname.

De zorgverzekeraar vergoedt de verpleging en verzorging in het hospice. Dit gebeurt vanuit de verplichte basisverzekering. Voor het verblijf (wonen) vragen wij een eigen bijdrage van € 50,10 per dag. Financieel onvermogen is nooit een uitsluitingscriterium voor opname in het hospice.

Meer informatie
Wilma Verkerk-Veldhuizen
Manager zorg
T 030 – 698 42 89
Mail

Voor de digitale versie van de brochure voor huisartsen klik op deze link: Brochure voor huisartsen versie juli 2020 (let op dit is een PDF document en dit opent in een nieuw scherm).

Wij verlenen zorg vanuit een multidisciplinaire benadering.

Er is 24 uur per dag en 7 dagen per week een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig. Er vindt ondersteuning plaats van het zorgproces door geschoolde vrijwilligers. Medische begeleiding kan worden geboden door de eigen huisarts. Deze kan advies krijgen van het Palliatieteam Midden Nederland. Wanneer de eigen huisarts de zorg niet kan of wil bieden, levert de huisarts, die verbonden is aan het hospice, de medische zorg.

Psychosociale begeleiding geschiedt onder andere door de geestelijk verzorger van het hospice. Twee gespecialiseerde verpleegkundigen bieden psychosociale begeleiding en nazorg van en voor naasten.

Medisch en verpleegkundig complexe zorg (medisch-technisch) is mogelijk.

Complementaire zorg zoals aromatherapie, ontspanningsmassage, therapiebaden, koken vanuit het hart en beeldende begeleiding is geïntegreerd in het totale zorgaanbod.

Curatief (genezend) of levensverlengend handelen
Wanneer een gast met een levensbedreigende aandoening ongunstig reageert op een behandeling gericht op genezing of levensverlening, is het gewenst andere keuzes te maken. Is er nog een mogelijkheid tot een nog meer ingrijpende therapie of stopt men met verder behandelen?

Het al dan niet afzien van handelen gericht op genezing of levensverlening heeft invloed op de levenskwaliteit van de gast en op de tijd die hem/haar nog ter beschikking staat.

In hospice Heuvelrug kunnen gasten, indien wenselijk en mogelijk, curatief behandeld worden met als doel de klachten te verminderen (bijvoorbeeld een infectie). Het komt ook voor dat gasten worden overvallen door het snelle proces van de ziekte, waardoor men niet toekomt aan afscheid nemen en zaken afronden. Medisch handelen kan dan ingezet worden door bijvoorbeeld een infuus, sondevoeding, of bloedtransfusie, zodat de kwaliteit van leven verbetert en de gast meer tijd heeft om te doen wat voor hem/haar belangrijk is.

Dit alles wordt geëvalueerd via een dagelijkse rapportage, artsenvisite en tijdens het Multi Disciplinair Overleg (MDO), een overleg met verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg.

Abstineren
Abstineren is het staken of niet beginnen aan medisch verlengend handelen omdat dit naar medisch inzicht zinloos is. Abstineren is te beschouwen als normaal medisch handelen. Redenen voor een arts om te besluiten te abstineren of een behandeling niet te beginnen, zijn:

  • de behandeling wordt door de wilsbekwame gast geweigerd (of, in geval van een wilsonbekwame gast, door zijn/haar naasten). Dit dient altijd gerespecteerd te worden
  • de behandeling wordt medisch gezien kansloos geacht. Een behandeling wordt medisch kansloos genoemd als er naar de huidige medische inzichten geen redelijke kans is dat met de behandeling het gewenste effect kan worden bereikt
  • de behandeling wordt als zinloos beschouwd

In hospice Heuvelrug kan het medisch beleid abstineren voorkomen. Komt het sterven onafwendbaar dichtbij, dan is juist het respecteren van het natuurlijke stervensproces de meest humane en natuurlijke keuze. De gast en/of de naasten worden betrokken in de besluitvorming, voor zover dit mogelijk is.

Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie is een normaal medische handeling waarover de arts in overleg met de gast beslist. De arts hoort zich aan de landelijke richtlijnen te houden. Sedatie kan worden gestart indien voldaan wordt aan twee voorwaarden: het sterven wordt binnen enkele dagen tot hooguit twee weken verwacht en klachten (symptomen) kunnen niet op een andere manier worden verlicht.

Palliatieve sedatie houdt in dat men doelbewust en weloverwogen met een slaapmiddel het bewustzijnsniveau van de gast verlaagt tot een niveau waarop één of meerdere symptomen in voldoende mate worden onderdrukt. De sedatie kan diep of minder diep zijn afhankelijk van de situatie.

Het is belangrijk om te weten dat iemand soms wel kan reageren en aanspreekbaar is, maar dat praten met elkaar meestal niet meer mogelijk is. De lichamelijke verzorging en wisselligging worden verricht, afhankelijk van de situatie. Sedatie is niet hetzelfde als euthanasie. Bij palliatieve sedatie is er sprake van natuurlijk overlijden, sedatie verkort het leven niet.

Evaluatie vindt plaats in de dagelijkse rapportage, de artsenvisite en het MDO.

Euthanasie
Euthanasie is bij wet geregeld en is gebonden aan zorgvuldigheidseisen die nageleefd moeten worden. Euthanasie is het beëindigen van leven op uitdrukkelijk verzoek van een gast en kan alleen door een arts worden uitgevoerd. Het is een zaak tussen huisarts en gast, en het is van belang dat de gast met regelmaat hierover spreekt met de huisarts.

In hospice Heuvelrug is euthanasie mogelijk indien er overeenstemming is tussen arts en gast. Een tweede arts (SCENarts) wordt in consult gevraagd. De eigen arts volgt meestal het advies van de SCENarts.

Overplaatsing
Om in aanmerking te komen voor opname in hospice Heuvelrug is één van de criteria een levensverwachting van maximaal drie maanden. Het kan voorkomen dat een opgenomen gast in het hospice dusdanig stabiliseert en/of opknapt, dat de levensverwachting kan worden bijgesteld. In een dergelijke situatie vinden er gesprekken plaats met de gast en zijn/haar naasten. Ook kan meer medisch onderzoek nodig zijn om beter inzicht in de levensverwachting te verkrijgen.

In geval de levensverwachting door de arts wordt bijgesteld naar langer dan drie maanden, wordt een tweesporenbeleid ingezet. Dit houdt in dat er zorgvuldig gezocht zal worden naar een geschikte, andere plek voor de gast. De medewerkers van het hospice zijn zich bewust dat een overplaatsing een enorme impact voor de gast en naasten teweeg kan brengen.

Hospice Heuvelrug is gehuisvest binnen Warande, locatie Heerewegen. Gasten beschikken over een eigen kamer met badkamer, internetaansluiting, telefoon, LED tv, radio en cd-speler en meubilair, inclusief een hoog/laagbed en nachtkastje. Er is ook een DVD-speler beschikbaar.

Er zijn twee goed uitgeruste huiskamers, een woonkeuken en een therapiebadkamer.

Permanente opname
Levensverwachting van maximaal drie maanden. De complexiteit van zorg kan niet te hoog zijn in combinatie met de zorg voor de al aanwezige gasten.

Onbeheersbare PG problematiek en neiging tot weglopen (hospice is een open afdeling).

De cliënt woont in een verpleeghuis (de zorg aan het eind van het leven is een onderdeel van de taken van een Wlz-instelling), van een verpleeghuis wordt verwacht dat zorg op basis van ZZP 10 indicatie geleverd kan worden.

De cliënt woont in een woonzorgcentrum met uitzondering van patiënten die Wlz-zorg in een woonzorgcentrum ontvangen en gezien de complexiteit van zorg in de terminale fase van hun leven hospicezorg nodig hebben. De beleidscriteria zijn als volgt:

  • zeer intensieve 24-uurszorg die in andere dan ZZP 10 of PTZ pakketten niet mogelijk is
  • noodzaak tot bestrijding van zware pijn/verwardheid/benauwdheid/onrust
  • complexe zorg/inzet van verschillende disciplines/noodzaak van continue nabijheid van zorg

Meer informatie

Wilt u een kijkje nemen
in ons hospice?

Heeft u
nog vragen?